неділя, 9 лютого 2014 р.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬСПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ


2006 рік

1.        Мороко В. В. Розбудова партійних структур шляхом творення ілюзії електоральної підтримки (друга половина 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. — Вип. ХХ. — С. 300 — 308.

2007 рік

2.        Мороко В. В. Центральні друковані органи лівих та лівоцентристських партій / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя : Просвіта, 2007. — Вип. ХХІ. — С. 276 — 281.
3.        Мороко В. В. Особливості партійного будівництва в сучасній Україні: проблеми класифікації партій (на прикладі СДПУ(О)) / В. В. Мороко // Проблеми політичної історії України : Зб. наук. пр. / Ред. кол. : О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. — Д. : Вид-во ДНУ, 2007. — Вип. 2. — С. 153 — 162.
4.        Мороко В. В. Діяльність політичних партій у сфері патріотичного виховання молоді: здобутки, проблеми та перспективи / В. В. Мороко // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Теорія та практика життєтворчості» (м. Запоріжжя, 29 – 30 березня 2007 року) / За заг. ред. проф. К. Л. Крутій, проф. А. І. Павленко. — Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. — С. 174 — 176.
5.        Мороко В. В. Законотворча діяльність як інструмент політичної боротьби / В.  В. Мороко // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17 – 18 травня 2007 року / За заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломієць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2007. — С. 93 — 95.
6.        Мороко В. В. Початок становлення правового фундаменту логіки партійно-політичної діяльності в умовах протистояння виконавчої та законодавчої гілок влади в Україні (перша половина 90-х рр. ХХ століття) / В. В. Мороко // Влада. Людина. Закон. — 2007. — № 11. — С. 29 — 34.

2008 рік

7.        Мороко В. В. Феномен «партії влади»: традиції партійної роботи в діяльності сучасного українського політикуму / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІІ: Політична еліта в історії України. — С. 315 — 325.
8.        Мороко В. В. Реконверсія радянської партійно-господарської номенклатури в політичну систему України (1990 – 2008 рр.) / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — Вип. ХХІV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. — С. 245 — 251.
9.        Мороко В. В. Вплив законодавства про вибори на статутну будову політичних партій України (на прикладі КПУ, ПСПУ, ПРУ, СДПУ(О), СПУ) / В. В. Мороко // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15 – 16 травня 2008 року / За заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломієць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — С. 59 — 63.
10.    Мороко В. В. Використання сучасними партіями України теми Голодомору 1932 – 33 рр. в політичній боротьбі / В. В. Мороко // Голодомор 1932 − 1933: запорізький вимір. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — С. 173 — 179.
11.    Мороко В. В. Заперечення Холокосту неонацистськими та Голодомору комуністичними об’єднаннями України / В. В. Мороко // Збірка наукових праць ХІІ Запорізьких єврейських читань. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — С. 140 — 148.
12.    Мороко В. В. Міжнаціональне порозуміння в Україні: виклики сучасності. частина І. Статистичний, історичний та політичний аналіз. Навчальний посібник / В. В. Мороко. —  Київ Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — 64 с.
13.    Мороко В. В. Міжнаціональне порозуміння в Україні: виклики сучасності. частина ІІ. Неонацистські та радикальні рухи в Україні. Навчальний посібник / В. В. Мороко. —  Київ — Запоріжжя: ЗНУ, 2008. — 64 с.
14.    Мороко В. В. Україна та Польща: спільний шлях до Європи. Частина І. Навчальний посібник / В. В. Мороко. — К., 2008. — 66 с.
15.    Мороко В. В. Україна та Польща: спільний шлях до Європи. Частина ІІ. Навчальний посібник / В. В. Мороко. —  К., 2008. — 66 с.

2009 рік

16.    Мороко В. В. Партійно-політичні процеси в Запорізькій області на тлі виборчих кампаній 2004 – 2006 рр. / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : Просвіта, 2009. — Вип. ХХV. — С. 146 — 153.
17.    Мороко В. В. Консервация советской номенклатуры в современной украинской системе власти / В. В. Мороко // Номенклатура и общество в России (2008 г.). Материалы интернет – конференции / Под общ. ред. проф. В.П. Мохова. — Пермь : Пермский государственный технический университет, 2009. — С. 286 — 295.
18.    Мороко В. В. Євроатлантична інтеграція України очима молоді. Частина І. Історія створення та освіта. Навчальний посібник / В. В. Мороко. — К., 2009. — 64 с.
19.    Мороко В. В. Євроатлантична інтеграція України очима молоді. Частина І. Аспекти співіснування та толерантності в сучасній Європі та Україні. Навчальний посібник / В. В. Мороко. — К., — 2009. — 64 с.
20.    Мороко В. В. Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в сучасній Україні (1996 – 2009 рр.) автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України»/ В. В. Мороко. — Запорізький національний університет. — Запоріжжя, 2009. — 20 с.
21.       Мороко В. В. Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в сучасній Україні (1996 – 2009 рр.).  Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 —  Історія України.  / В. В. Мороко. — Запорізький національний університет. — Запоріжжя, 2009. — 386 с.


2010 рік

22.       Мороко В. В. Партійне будівництво в сучасній Україні (1996 – 2010 рр.). Монографія / В. В. Мороко — Запоріжжя : «АА Тандем», 2010. — 208 с.
23.    Мороко В. В. Періодизація партійного будівництва в сучасній Україні та формування партійних структур (1996 – 2009 рр.) / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2010. — Вип. ХХVІІІ — С. 326 – 331
24.    Мороко В.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення відкритих занять за темою «нормативно-правове забезпечення охорони праці в Україні». —  Методичний посібник. — Запоріжжя: КП ЗОІППО, 2010. — 60 с.
25.    Мороко В.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення міні-лекцій за темою «Нормативно-правове забезпечення захисту прав дитини в Україні». —  Методичний посібник. — Запоріжжя: КП ЗОІППО, 2010. — 56 с.
26.    Мороко В.В. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення слайд-лекції за темою «Патріотичне виховання молоді». Частина І. Українське військо та українці у війську (1917 – початок 20-х років ХХ століття). Доба національно-демократичної революції. — Методичний посібник. — Запоріжжя: КП ЗОІППО, 2010. — 46 с.
27.       Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів денної та заочної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Апарати управління» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
28.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Основи державної служби України» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 29 с.
29.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів денної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Основи соціальної політики» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.
30.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів денної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Соціальна політика» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.
31.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Організація управління та адміністрування в соціальній роботі» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.
32.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Соціальна політика в Україні» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
33.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів денної та заочної форм навчання факультету ГПУ з курсу «Соціальна педагогіка» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 20 с.
34.             Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Теорія і практика державного управління» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26 с.
35.       Україна та Польща : спільне минуле – спільне майбутнє. Частина ІІ. Досвід та Співпраця – Навчальний посібник / Упорядник.: В. В. Мороко та ін. – Київ - Запоріжжя, 2010. – 64 с.
36.       Книга Пам’яті. Частина І. Рух Опору українського народу (1941 – 1944 рр.) / Упорядник.: В.В. Мороко та ін. – Київ, 2010. – 120 с.
37.       Молодіжний туризм : традиції, тенденції, перспективи – Навчальний посібник  / Упорядник : В.В. Мороко та ін. – Київ, 2010. – 136 с.
38.       Мороко В. В. Організаційні засади діяльності сучасних партій в Україні та їх вплив на партійне життя / В. В. Мороко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 /4 (48) – С. 156  − 167.
39.       Мороко В. В. Тенденции кадрового наполнения руководящего состава партий Украины // Сайт Научно-образовательный центр сотрудничества со странами СНГ и Балтии Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского. Режим доступу до файлу : http://www.tag242217.taghosting.ru/index.php/2009-12-03-00-50-36/2009-12-03-00-36-15/721-2010-09-09-18-14-33
40.       Мороко В. В. Розвиток виборчого законодавства України у 1996-2007 роках / В. В. Мороко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 /6(50) – С. 108  − 118.
41.       Мороко В. В. Крим в конституційному процесі України на тлі партійно-політичного протистояння середини 90-х рр. ХХ ст. / Мороко В. В. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2010. — Вип. XXIX. — С.227 —  2312011 рік

42.       Методичні рекомендації щодо порядку надання курортам статусу державного та місцевого значення та підготовки інших нормативно-правових актів стосовно розвитку курортів України / Упорядник : Мороко В. В. та ін. — К., 2011. — 128 с.
43.         Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів денної та заочної форми навчання факультету ГПУ з курсу «Спеціалізовані служби в соціальній сфері» / Укладач: Мороко В. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 16 с.
44.        Мороко В. В. Джерельна база історії сучасних партій України: архівні документи та матеріали особового походження / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXX. — С. 268 —  272. 
45.       Мороко В. В. Вибори 2006 – 2007 рр., на тлі перманентної політичної кризи в Україні / В. В. Мороко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. —  2011 / (53) —  С. 162—170. 
46.                  Мороко В. В. Партійно-політична боротьба в ході виборчих кампаній 1998 – 2000 рр. / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXXI. — С. 206—212.
47.                  Мороко В. В. Історіографія еволюції сучасних політичних партій України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXXIІ. — С. 86—91.

2012 рік

48.                   Мороко В. В. Енергія розвитку. Музей історії Запорізького заводу високовольтної апаратури (1952-2012 рр.) / В. В. Мороко. — Запоріжжя : ТОВ «Постполіграф центр», 2012. — 88 с.
49.                  Мороко В. В. Законодавче закріплення статусу політичних партій на тлі політичного протистояння у Верховній Раді (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. — 2012 / 3 (59). — С. 255—266.
50.                  Мороко В.М., Мороко В. В. Оборона Запоріжжя: Епізод 3. Евакуація // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. XXXIІ. — С. 243—252.
51.                  Мороко В. В. Аграрне питання та партійна боротьба в сучасній Україні / В. В. Мороко // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали дев’ятих наукових читань, присвячених памяті Д. П. Пойди : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Іванченко (відп. ред.) та ін. — Дніпропетровськ : ПФ Стандарт-Сервіс, 2012. — С. 224—233.
52.       Мороко В. В. Вплив ФПГ на партійне будівництво в Україні / В. В. Мороко // Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / редкол. : О. Б. Шляхов (відп. ред) та ін. — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. — Вип. 7. — С. 163—170.
53.        Мороко В. В. Основні тенденції розвитку партійної системи України (1990 – 2000-і роки) / В. В. Мороко // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. — К. : ІПіЕНД, 2012. — С. 232—242;
54.                  Мороко В. В. Партія регіонів – від опозиційної  діяльності до асиміляції влади (2005 – 2010 рр.) / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2012. — Вип. XXXIII. — С. 181—186.
55.                  Мороко В. В. Історична пам'ять: соціо-культурний наратив чи соціо-політичний дискурс? / В. В. Мороко // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. — Вип. 5. — К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. — С. 171—181.
56.                  Мороко В. В. Партія Регіонів – на шляху до влади (1997 – 2002 рр.) / В. В. Мороко // Історична пам'ять. Науковий збірник Полтавської національної педагогічної академії ім. В. Короленка. Випуск 28, 2012 — С. 70—78.
2013 рік

57.       Мороко В. В. Студентська спільнота, як ретранслятор історичної політики в державі / В. В. Мороко // Матеріали IV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі», 14 квітня 2013 р. Запоріжжя, 2013. Режим доступу до файлу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/3/Moroko.pdf
58.            Мороко В. В.   Парламентські вибори 2012 р. в Запорізькій області: хід, тенденції та наслідки / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2013. — Вип. XXXV. — С. 224—229.
59.       Запорізький рахунок Великої війни. 1935 – 1945 / В. М. Мороко,  В. В. Мороко, В. С. Орлянський, Ф. Г. Турченко, О. Ф. Штейнле [та ін.] ; Ф. Г. Турченко (наук. Ред.). — Запоріжжя : Просвіта, 2013. — 416 с.
60.       Мороко В. В.  Партийная элита современной Украины: основные тенденции и характеристики / В. В. Мороко // Повседневность номенклатуры». Сборник статей. — Пермь : Издательство ПНИПУ, 2013. — С. 280—294.
61.       Мороко В. В. Порушення прав українців в Росії / В. В. Мороко // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 14-15 червня 2013 р.). — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — С. 272—281.
62.       Мороко В. В. «Війна пам’ятників» на тлі штучної світоглядної біполярності в Україні / В. В. Мороко // Матеріали міжнародного круглого столу «Війни пам'ятей та політика примирення». Український інститут національної пам'яті. Інститут історії України НАН України. 17 жовтня 2013 р.
63.       Мороко В. В. Партія регіонів – від партії при владі до «партії влади» (2002 – 2004 рр.) / В. В. Мороко// Black Sea scientific journal of academic research. Part A. Emerging issue in the natural and applied sciences. Georgia, Tbilisi. October 2013. — 04. — Issue 4. — Р. 38—42.
64.       Мороко В. В. Особливості становлення політичного об’єднання «Наша Україна» / В. В. Мороко // Наукові записки Вінницького ДПУ ім.  Коцюбинського. Серія: Історія. Випуск 21, 2013. — С. 176 – 182.
65.       Мороко В. В. Місце та роль сателітних організацій в партійному будівництві / В. В. Мороко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2013. — Вип. XXXVІІ. — С. 184—188.
66.                  Мороко В. В. Неонацистські та радикальні організації в сучасній Україні – проблема ідентифікації та наслідки діяльності // В. В. Мороко // Запорізькі єврейські читання: збірник статей та матеріалов науково-практичної конференції (27 – 28 квітня 2012 р.). — Дніпропетровськ : Інститут «Ткума», 2013. — С. 116—126.

Знаходяться в редакціях наукових журналів:
67.                  Мороко В. В. «Наша Україна» – втрачені можливості (2008 – 2011 рр.)
68.                  Мороко В. В. «Наша Україна» – становлення та опозиційна діяльність (2001 – 2004 рр.);
69.                  Мороко В. В. НСНУ – випробування владою (2005 – 2007 рр.)
70.                  Мороко В. В. Аграрне питання в програмних документах парламентських партій України (початок ХХІ століття)
71.       Мороко В. В. Трансформація чи адаптація: до питання про традиції партійного будівництва в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.